Pēdējo gadu laikā notikušas daudzas svarīgas diskusijas gan publiski, gan  institūciju ietvaros par Rīgas ārtelpu, kā arī tās plānošanas, projektēšanas, apsaimniekošanas un pārvaldības izaicinājumiem. Iedzīvotāju iesaiste un interese par šiem procesiem ir augusi, tiek pieprasītas 21. gadsimtam atbilstošas pārmaiņas, par prioritāti izvirzot vides kvalitāti, pilsētas dzīvojamību un mikromobilitāti. Līdz ar to publiskās ārtelpas veidošana kļuvusi par vienu no Rīgas pašvaldības prioritātēm. Lai gan šajā laikā īstenotas vairākas veiksmīgas publiskās ārtelpas transformācijas un iniciatīvas, normatīvais ietvars joprojām atpaliek no vēlamo pārmaiņu tempa un birokrātijas labirints apgrūtina inovatīvu ideju ieviešanu dzīvē.

Sadarbīga plānošana paplašina pilsētas procesos ieinteresēto un iesaistīto pušu loku, satuvinot pilsēttelpas lietotājus un tās veidotājus, tādējādi lineārā procesā ieviešot atgriezenisko saiti. Radi Rīgu veidotā pieeja ir sabiedriskās iesaistes instruments, kas sniedz atbalstu īstenojamai, līdzdalībā balstītai Rīgas pašvaldības pilsētvides veidošanas politikai. Tās dalībnieki – institūcijas, pilsoniskās sabiedrības un profesionālās kopienas pārstāvji –  kopīgi meklēs veidus kā padarīt pilsētplānošanas un pārvaldes procesu elastīgāku un spējīgāku atbildēt mainīgiem apstākļiem un jauniem izaicinājumiem. Tā pulcinās iesaistīto institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kuru darba uzdevums būs atsevišķos centienus un iniciatīvas integrēt vienā uz  sabiedrisko labumu vērstā RVC publiskās ārtelpas atjaunošanas procesā.